Waterschap De Dommel

Een Waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijkis voor de waterhuishouding in een gebied. De taken van een waterschapin Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterpeil enhet waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer.

In het verleden kreeg het ingenieursbureau met de laagste prijs vrijwel altijdde opdracht. Prijzen, en daarmee prestaties en kwaliteit, werden verlaagd omeen opdracht te krijgen. Zodra het bureau de opdracht kreeg, werd al snel duidelijkdat de lage prijs de beloofde inspanning niet waar kon maken. Zoals zovaak in de bouw, resulteerde dit in gewijzigde orders voor extra werk. Hierdoorging de prijs uiteindelijk toch weer omhoog wat leidde tot meer vergaderingen,besluitvorming en communicatie. Dit wilde De Dommel niet latengebeuren voor de aanbesteding van de hydroloog. Na strategisch overlegbesloot het aanbestedingsteam (bestaande uit een Procurement Officer, seniorjuridisch adviseur en project manager) te kiezen voor de methode van prestatieinkoopals meest geschikte inkoopstrategie. Nadat de keuze voor dezeinkoopstrategie was gemaakt, ging het team vervolgens de behoeften van de(interne) klant onderzoeken en inventariseren.

Lees de volledige case hier (case D5 uit de tweede druk van Prestatieinkoop)